Obec Dubenec
Obec Dubenec

Důležité odkazy - Mimořádné události, krizové řízení a bezpečnost

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací.

 • Policie ČR - volejte 158
 • Záchraná služba volejte 155
 • Hasičský záchraný sbor 150

Kontakty v případě krizové situace

Skupina krizového řízení:

Funkce: starosta
Jméno, příjmení: Ing. Jakub Sirotek
Kontakt (MT): 603 892 649
Doporučená činnost ve štábu: řídí 1. směnu / zabezpečuje informování

Funkce: místostarosta
Jméno, příjmení: Ladislav Štipl
Kontakt (MT): 724 277 241
Doporučená činnost ve štábu: řídí 2. směnu / zabezpečuje informování

Funkce: velitel JSDH Obce Dubenec
Jméno, příjmení: Luděk Sláma
Kontakt (MT): 723 283 739
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje evakuaci a záchranu obyvatelstva

Funkce: Technik ochrany obyvatelstva
Jméno, příjmení: Jan Vondrášek
Kontakt (MT): 720 705 640
Doporučená činnost ve štábu: zabezpečuje evakuaci a nouzové přežití

 

Orgány krizového řízení

Orgány krizového řízení v obcích I. typu jsou starosta obce a obecní úřad.

Starosta obce

Starosta obce (§ 21 krizového zákona) zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací. Starosta dále:

 • za účelem přípravy na krizové situace a jejich řešení může zřídit krizový štáb obce jako svůj pracovní orgán,
 • zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce,
 • plní úkoly stanovené starostou obce s rozšířenou působností a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení a úkoly a opatření uvedené v krizovém plánu obce s rozšířenou působností,
 • odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

V době krizového stavu starosta obce:

 • zabezpečuje varování a informování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím a vyrozumění orgánů krizového řízení, pokud tak již neučinil hasičský záchranný sbor kraje,
 • nařizuje a organizuje evakuaci osob z ohroženého území obce,
 • organizuje činnost obce v podmínkách nouzového přežití obyvatelstva,
 • zajišťuje organizaci dalších opatření nezbytných pro řešení krizové situace.

Pokud starosta obce neplní v době krizového stavu úkoly stanovené tímto zákonem, může hejtman převést jejich výkon na předem stanovenou dobu na zmocněnce, kterého za tím účelem jmenuje. O této skutečnosti hejtman neprodleně informuje obec a ministra vnitra, který může rozhodnutí hejtmana zrušit.

Obecní úřad

Dalším orgánem krizového řízení na úrovni obcí I. typu jsou obecní úřady. Obecní úřad, stejně jako starosta obce, zajišťuje připravenost obce na řešení krizových situací (§ 21a krizového zákona). K jeho kompetencím patří:

 • poskytnutí podkladů a informací obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností za účelem zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,
 • vést evidenci o přechodných změnách pobytu osob, pro kterou shromažďuje údaje a poskytnout tyto údaje obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
 • podílí se na zajištění veřejného pořádku v obci,
 • plní úkoly stanovené krizovým plánem obce s rozšířenou působností,
 • seznamuje fyzické a právnické osoby způsobem v místě obvyklým s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení.

Při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí (§ 22 krizového zákona) starosta obce zajišťuje provedení krizových opatření v podmínkách obce. Je-li k tomuto účelu nutné vydat nařízení obce, nabývá nařízení obce účinnosti okamžikem jeho vyvěšení na úřední desce obecního úřadu. Nařízení obce se zveřejní též dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu. Stejný postup se použije při vyhlašování změn obsahu již vydaného nařízení obce. Náklady vynaložené na provedení krizových opatření stanovených obcí uhrazuje obec z obecního rozpočtu.

Provázaná součinnost obce I. typu s ORP při krizovém řízení

Obec při plnění svých úkolů ochrany veřejného zájmu tvoří základní prvek veřejné správy při zabezpečování opatření ochrany obyvatelstva, při mimořádných událostech a krizových situacích. Obecní úřad obce s rozšířenou působností a obecní úřad při výkonu státní správy zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností a území obce na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.

Určená obec je (dle § 15 odst. 4 písm. a krizový zákon) obec, kterou určí Hasičský záchranný sbor kraje k rozpracování vybraných úkolů krizového plánu kraje. Při jejich výběru vychází Hasičský záchranný sbor kraje z těchto doporučení:

 1. „určenou obcí“ je každá obec s rozšířenou působností (obec typu III), „
 2. určenou obcí“ je dále obec, kde na základě analýzy ohrožení je účelné rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje na místní podmínky, přitom se přihlédne k již dřívějšímu, dosud platnému, určení příslušným okresním úřadem.

Obecné zásady chování při mimořádné události

Obecné zásady v případě ohrožení

Respektujte – a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)

Nerozšiřujte – poplašné a neověřené zprávy.

Varujte – ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.

Netelefonujte – zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.

Nepodceňujte – vzniklou situaci.

Pomáhejte – sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.

S odvoláním na zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení uvádíme webové stránky na kterých se dozvíte téměř vše co potřebujete v případě jakékoliv krize:

Jednotny-system-varovani.aspx

Zachranny-kruh.cz,

Bezplatná pomoc v oblasti speciální pedagogika, právní poradenství, psychoterapie - kontakt

Poradna pro oběti trestných činů:

Kontakty a poradenství (130.12 kB)

Informační leták (240.57 kB)

Bezpečnostní desatero - HZS (779.45 kB)

Telefonní čísla při poruchách

Elektřina: ČEZ Zákaznické služby, s.r.o. 800 850 860
Plánované odstávky dodávek elektřiny lze zjistit na Distribučním portálu ČEZ Distribuce
Telefony: O2 - Telefonica Czech Republic, a.s. 800 184 084

Prevence kriminality v České republice

Na webových stránkách zřízených Ministerstvem vnitra ČR "PREVENCE KRIMINALITY" naleznete informace, rady a doporučení týkající se tématu prevence kriminality a bezpečnosti, včetně možnosti zaslání zpravodaje do každé rodiny.

Metodické příručky

 • Psychosociální krizová pomoc 
  Informační letáky pro případ dopravních nehod a jejich následků.
 • Humanitární pomoc v České republice (pdf 1,57 MB, 3.aktualizované vydání 2006) - tato příručka volně navazuje na sborník s názvem Humanitární pomoc v ČR, vydaný v roce 1998, s přehledem vybraných organizací a institucí nabízejících humanitární pomoc obyvatelstvu za mimořádných situací. Jde o pokračování snahy rozšířit získané poznatky a zkušenosti mezi organizace a instituce, které humanitární pomoc postiženému obyvatelstvu poskytují.
 • Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele
  Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události
 • Sebeochrana obyvatelstva ukrytím
  Metodická pomůcka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby, odpovídá na nejčastější dotazy směřující k ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádných událostí
 • Chování obyvatelstva v případě havárie s únikem nebezpečných chemických látek 
  Příručka pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby, podnikající fyzické osoby a obyvatelstvo
 • Požární ochrana - příručka pro podnikatele Typ: PDF dokument, Velikost: 5.76 MB, tato příručka vznikla pro potřeby podnikatelů, kteří se zajímají o to, jak předcházet požárům; kolektiv autorů se pokusil nabídnout některé základní informace, případně upozornit na další souvislosti

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Srpen 2022

Aktuální počasí

dnes, úterý 16. 7. 2024
slabý déšť 24 °C 18 °C
slabý déšť, slabý jihozápadní vítr
vítrJZ, 4.01m/s
tlak1017hPa
vlhkost69%
srážky5.86mm